Rettigheter

KRISESENTERET I MOSS

 

- fra krenkelse til håp

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

JURIDISKE RETTIGHETER

 

Alle som opplever vold ønsker å stoppe den. For kvinner som lever i voldsforhold med barn er det ikke lett å inngi anmeldelse av barnets far. Det er derfor ikke mange kvinner som går til det skrittet. Mishandling i hjemmet er dessuten ofte vanskelig å bevise og for den som utsettes for volden, kan volden eskaleres hvis hun går til anmeldelse. Naturlig nok er mange kvinner med god grunn bekymret for dette.

 

 

Politiet og anmeldelse

Politiet i Norge tar arbeidet mot vold i nære relasjoner på alvor. De skriver på sine nettsider: ""Politiet bryr seg. Ta kontakt!"

 

 

Bistandsadvokat

Som offer for en kriminell handling har man krav på gratis bistandsadvokat som skal ivareta fornærmedes ionteresser. Fornærmede kan selv velge hvilken advokat som skal oppnevnes. Utgifter til bistandsadvokat dekkes av det offentlige.

 

Man kan også få ha med en person man kjenner under avhør.

 

 

Besøksforbud

Politiet orienterer også om mulighetene til å begjære besøksforbud og voldsalarm.

 

Det skal også informeres om adgangen til å fremme erstatningskrav mot siktede og muligheten for å søke voldsoffererstatning.

 

Besøksforbud kan man få hvis det er grunn til å tro at en person ellers vil

a) begå en straffbar handling overfor en annen person

b) forfølge en annen person

c) på annet vis krenke en annens fred

 

Dersom det er nærliggende fare for at en person ellers vil begå en straffbar handling overfor en annen, kan personen forbys å oppholde seg i sitt eget hjem, såkalt besøksforbud i eget hjem. Besøksforbud er et forebyggende tiltak og behøver ikke være knyttet til en pågående straffesak. Overtredelse av ilagt besøksforbud er straffbart.

 

Besøksforbudet gjelder for en bestemt tid, høyst ett år av gangen. Besøksforbud i eget hjem kan vare høyst tre måneder av gangen.

 

Menneskehandel

ROSA tilbyr bistand og beskyttelse i hele Norge 24 timer i døgnet for kvinner utsatt for menneskehandel.

Informasjonstelefonen ROSA tilbyr offentlige etater, frivillige organisasjoner og advokater veiledning og hjelp. Vi tar også imot henvendelser fra privatpersoner som kommer i kontakt med menneskehandelen. Det kan være kvinnen selv, familiemedlemmer, studenter, journalister eller andre som ønsker å vite mer om menneskehandel. Du kan være anonym.

 

Selvstendige oppholdstillatelser for de som er utsatt for vold

Selvstendige oppholdstilltatelser for de som er utsatt for vold (3-årsregelen)

Informasjon på mange språk fra UDI.

 

Livsopphold for EØS-borgere

Krisesenteret opplever av og til at kvinner som kommer til senteret ikke har penger til livsopphold. Dette skyldes gjerne at det er mannen som har hatt forsørgeransvaret som arbeidsinnvandrer til Norge. Det betyr at hvis en voldsutsatt kvinne forlater mannen sin, vil hun i praksis være uten penger til livsopphold.

 

ØS-borgere som har lovlig opphold i Norge, men som ikke har bopel her, har rett til råd og veiledning. Dersom de er i en nødssituasjon har de rett til tjenester (tak over hodet og nødhjelp) i noen dager – inntil de får penger fra annet hold eller kan reise hjem. EØS-borgere som har bopel i Norge er fullt ut omfattet av loven og vurderes på vanlig måte. "Bopel" betyr tilknytning til landet gjennom kurs, barn og skole, arbeid eller søknad om arbeid osv.

 

Uansett kan kvinnen søke NAV om "nødhjelp" som er ment til å vare i en kort periode inntil kvinnen finner andre løsninger. Les mer om dette på regjeringen.no.

 

Voldsoffererstatning

Personer som er påført skade som følge av en straffbar handling kan søke Kontoret for voldsoffererstatning om erstatning for økonomisk tap som er en direkte følge av voldshandlingen. For å være berettiget til voldsoffererstatning må den straffbare handling anmeldes til politiet, og man må kreve erstatning fra gjerningsmannen. Anmeldelse skal skje så fort som mulig.

 

Søknad om voldsoffererstatning skal fremmes for Fylkesmannen i det fylket man bor.

 

 

Brosjyren under finnes på flere språk, se under LANGUAGES.

 

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no